Close

Tổng quan

Tổng quan

Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam là tổ chức liên kết nghiên cứu khoa học về doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Liên hiệp khoa học, triển khai ứng dụng, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và có tầm vóc khoa học hiện đại, quy mô lớn. Liên hiệp Khoa học còn là cơ quan nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ doanh nhân, doanh nghiệp.
Liên hiêp Khoa học Doanh nhân Việt Nam hoạt động trong phạm vị pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các điều ước quốc tế về nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo được ký kết giữa Chính phủ với các nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế. Hoạt động của Liên hiệp khoa học theo nguyên tắc phi lợi nhuận, tự nguyện, tự quản và hạch toán kinh tế độc lập. 
 
Tầm nhìn: Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam sẽ định hướng đưa doanh nghiệp Việt Nam ngang tầm khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Sứ mạng: Hoạt động của Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam hướng đến trở thành tổ chức khoa học uy tín hàng đầu Việt Nam thông qua các nghiên cứu khoa học, hỗ trợ tạo thêm sức mạnh thương hiệu cho các doanh nghiệp, doanh nhân.